MENTOR Termeni și Condiții Generale de Transportare

GLOSAR

Condiții” înseamnă acești Termeni și Condiții de Transportare și care sunt actualizate de către MENTOR Express periodic.

”MENTOR Express” înseamnă, Compania MENTOR Express SRL, filialele și sucursalele sale, angajații și agenții acestora și contractorii independenți.

”Expediere” înseamnă trimiterile poștale expediate în interiorul țării și în țările deservite de către MENTOR Express. Totodată, reprezintă una sau mai multe piese, fie Pachete, fie Încărcături care se deplasează pe o singură foaie de parcurs (Way Bill).

”Way Bill” înseamnă orice document de expediere, manifest, etichetă, intrare electronică sau element similar utilizat în sistemul de transportare MENTOR Express.

”Expeditor” înseamnă persoana (fizică sau juridică) a cărei nume este menționat pe Way Bill ca expeditor, trimițător.

”Destinatar” înseamnă persoana (fizică sau juridică) a cărei nume este înscris pe Way Bill ca destinatar, beneficiar al Expedierii.

INTRODUCERE

MENTOR Express oferă servicii incluse în sfera serviciului universal, precum și cele neincluse în sfera serviciului universal.

MENTOR Express efectuează o singură încercare de livrare cu confirmarea telefonică prealabilă a disponibilității Destinatarului Expedierii pe adresa de livrare. Orice modificare a adresei de livrare solicitată de către Expeditor se taxează conform prețurilor standarte sau celor contractuali.

Expeditorul trebuie să asigure informaţia deplină privind adresa, datele de contact ale Destinatarului. În cazul perfectării incorecte sau incomplete a informaţiei Executorul îşi asumă riscul ca Expedierea să nu ajungă la destinaţie în termenii contractuali sau standarte.

MENTOR Express acceptă doar Expedieri ambalate și etichetate corespunzător de către Expeditor. Prin predarea Expedierii către curierul sau operatorul MENTOR Express, Expeditorul este deacord cu prezentele Condiții.

Expeditorul răspunde de corectitudinea datelor încrise în Way Bill.

 

TERMENII ȘI CONDIȚIILE DE TRANSPORTARE

MENTOR Express poate accepta doar coletele care satisfac următoarele condiții de transportare:

 1. Greutatea maximală a Expedierii: 31 kg

Pentru Expedierile ce depășesc limita indicată mai sus, Vă rugăm să contactați agentul local de livare

 1. Dimensiunile maxime acceptabile a Expedierii: 175,0 cm

Pentru Expedierile ce depășesc limita indicată mai sus, Vă rugăm să contactați agentul local de livare

 1. Înălțimea și lățimea maxime acceptabile a Expedierii: 100,0 cm x 100,0 cm

Pentru Expedierile ce depășesc limita indicată mai sus, Vă rugăm să contactați agentul local de livare

 1. Expeditorul trebuie să asigure ambalarea corespunzătoare a bunurilor expediate în funcţie de conţinut, dimensiuni, greutate şi valoare, astfel încât aceasta să asigure stabilitatea şi integritatea conţinutului Expedierii la prelucrare, transportare şi distribuire, precum şi să excludă deteriorarea altor trimiteri şi cauzarea prejudiciilor companiei MENTOR Express. Expeditorul îşi asumă răspunderea integrală pentru prejudiciile cauzate ca urmare a nerespectării acestei obligaţii.
 2. MENTOR Express nu transportă bunuri periculoase și articole interzise. Executorul este responsabil pentru toate bunurile din interiorul mijlocului de transport eventual distruse sau avariate prin explozia, inflamarea, corodarea sau scurgerea bunurilor periculoase / articolelor interzise, precum şi asupra oricăror alte cheltuieli pe care MENTOR Express le-a suportat ca urmare a transportării trimiterilor în cauză.
 3. MENTOR Express are dreptul să deschidă și să inspecteze Expedierile fără avizarea prealabilă a Expeditorului, în cazul în care există suspiciuni cu privire la conținutul acesteia.
 4. Expedierile nu pot fi livrate către căsuțele poștale. Expedierile sunt livrate la adresa Destinatarului oferită de către Expeditor. Pentru recepționarea confirmării de livrare, MENTOR Express poate utiliza dispozitive electronice, iar Expeditorul nu are obiecții la păstrarea acestei informații în format electronic sau pe suport de hîrtie ca dovadă a prestării serviciilor. Documentele confirmative de livrare se vor păstra timp de 6 (șase) luni.
 5. În cazurile în care Destinatarul refuză livrarea, plata pentru livrare sau produs sau Destinatarul nu poate fi identificat sau localizat (adresa nu există sau este greșită, Destinatarul nu se află pe adresă, etc.) MENTOR Express va depune eforturi rezonabile pentru identificarea Destinatarului sau va returna Expedierea către Expeditor cu aplicarea unui tarif calculat separat. Totodată, cu confirmarea Expeditorului, MENTOR Express va păstra Coletul timp de 5 (cinci) zile în oficiile, depozitele sale, gratuit, iar la expirarea acestui termen se va aplica o taxă de depozitare în mărime de 1.0 Euro / zi.
 6. Dacă în termenul de 9 (nouă) luni, Expeditorul sau Destinatarul nu revendică Expedierea , fără nici o notificare sau formalitate prealabilă, aceasta va trece în posesia MENTOR Express.
 7. MENTOR Express garantează livrarea Expedierilor în bune condiții și în deplină confidențialitate. Livrarea nu se efectuează în zilele nelucrătoare, sărbătorile legale, cazuri de forță majoră și cazul fortuit.
 8. MENTOR Express va informa Expeditorul în termen de 24 ore, prin orice mijloc de comunicare (telefonic sau în scris, pe fax sau pe mail), despre eventualele adrese incomplete/greșite sau despre lipsa Destinatarului.
 9. MENTOR Express nu poate fi considerat responsabil în niciun caz pentru nici o daună indirectă survenită în urma oricărei neglijențe.

SERVICIUL RAMBURS / COD

COD reprezintă serviciul a cărui particularitate constă în achitarea de către Destinatar Expeditorului, prin intermediul MENTOR Express, a contravalorii bunului care face obiectul Expedierii. Termenul de returnare către Expeditor a contravalorii bunului (sumele colectate de la Destinatar) este de pînă la 14 zile lucrătoare.

Modalitatea de restituire a sumelor încasate de către MENTOR Express poate fi în numerar sau transfer.

ÎNCETAREA SERVICIILOR

În cazul în care MENTOR Express nu reușește să înceapă sau să continue transportul Expedierii dintr-un motiv care nu îi este imputabil, nu se va putea considera că MENTOR Express încalcă contractul cu Expeditorul, însă MENTOR Express va lua toate măsurile necesare pentru a finisa livrarea Expedierii. Evenimentele imputabile se consideră a fi întreruperea transportului aerian sau rutier din cauza condițiilor meteo nefavorabile, incendii, inundații, război, ostilități, dezordine publică, acțiuni ale Guvernului sau ale altor autorități ce afectează activitatea MENTOR Express sau o altă parte.

PLATA SERVICIILOR

Cu excepția cazurilor în care există prevederi contractuale speciale, plata serviciilor se va efectua în conformitate cu Tarifele actuale ale MENTOR Express. Se vor aplica tarife valabile la ziua predării către MENTOR Express a Expedierilor.

Tarifele MENTOR Express sunt calculate în funcție de cea mai mare valoare dintre greutatea reală și cea volumetrică. Orice trimitere poate fi recîntărită și remăsurată de către MENTOR Express pentru a confirma acest calcul.

Formula de calcul pentru greutatea volumetrică este lungimea x lățimea x înălțimea / 6000.

RĂSPUNDEREA

 1. MENTOR Express poartă răspundere materială pentru pierderea, distrugerea Expedierilor din momentul recepționării, pînă la înmînarea lor, dacă acestea s-au petrecut din vina sa, doar în limitele valorii declarate și doar cu respectarea prezentelor Condiții.
 2. Valoarea declarată a Expedierii trebuie sa fie reală, egală cu costul acesteia la momentul transportării și justificată prin documentele confirmative.
 3. Limita de răspundere MENTOR Express reprezintă tariful serviciului înmulțit la 10, dar nu mai mare decît valoarea declarată a bunului.
 4. Expeditorul sau Destinatarul poate extinde limita de răspundere MENTOR Express cu condiția achitării 1% din valoarea declarată a Expedierii.
 5. Executorul sau Destinatarul poate pretinde la rambursarea prejudiciului doar în limita valorii declarate a conținutului fiecăruia colet în parte și doar în cazurile pierderii și / sau distrugerii Expedierii din vina MENTOR Express.
 6. În cazul în care valoarea coletului nu este declarată de către Expeditor la momentul expedierii și taxa de 1% din valoarea declarată nu este achitată, răspunderea MENTOR Express se limitează la punctul c).
 7. MENTOR Express nu își asumă responsabilitatea veridicității informațiilor privind bunurile menționate de către Expeditor în Way Bill.
 8. MENTOR Express nu poartă răspundere pentru orice întîrzieri cauzate de următoarele evenimente, inclusiv dar nu limitate la, ce nu sunt supuse controlului MENTOR Express:
  1. autorități publice care acționează cu autoritate aparentă sau actuală,
  2. acte sau omisiuni ale funcționarilor vamali, revolte, greve sau alte dispute locale,
 • agitație civilă,
 1. pericolele survenite în urma unei stări de război sau a condițiilor meteorologice sau a întreruperilor în rețelele de transport aerian sau terestru naționale, internaționale sau locale,
 2. acte criminale ale oricărei persoane sau entități, inclusiv acte de terorism, greve sau greve anticipate (a oricărei entități, inclusiv, dar fără a se limita la, alți transportatori, vânzători sau furnizori),
 3. dezastre naturale, întreruperi sau defecțiuni ale sistemelor de comunicare și informare (inclusiv, dar fără a se limita la, sistemele MENTOR),
 • întârzieri mecanice sau condiții care prezintă un pericol pentru personalul MENTOR.

SOLUȚIONAREA RECLAMAȚIILOR

În situația în care Expeditorul sau Destinatarul are nemulțumiri referitoare la transportarea coletului, trebuie să depună  o reclamație în scris  către MENTOR Express în termen de 14 zile de la data expedierii și doar la prezentarea bonului fiscal sau a altor acte confirmative de beneficiere a serviciului MENTOR Express. Reclamația trebuie să cuprindă cu exactitate deficiențele depistate ale serviciului, pierderile, distrugerile sau întîrzierile reclamante, urmînd a se face verificări privind situația respectivă. Orice reclamație adresată către MENTOR Express după acest termen nu mai poate fi luată în considerare.

Reclamantul trebuie să ofere toate dovezile pe baza cărora își întemeiază pretențiile, în vederea efectuării unor analize corecte și complete. Reclamația se analizează și se soluționează individual, pentru fiecare Expediere în parte.

MENTOR Express are obligația de a soluționa reclamația în termen de 3 luni de la data introducerii acesteia.

În cazul soluționării favorabile a reclamației, Reclamantul va fi despăgubit în termen maxim de 30 zile de la data soluționării reclamației.

PROTECȚIA DATELOR PERSONALE

 1. MENTOR Express garantează că:
 2. va respecta toate legile, reglementările și regulile obligatorii aplicabile privind protecția datelor sau a vieții private în ceea ce privește datele cu caracter personal prelucrate de aceasta pentru efectuarea unei Expedieri.
 3. va menține sistemele de securitate adecvate în ceea ce privește datele deținute de aceasta pentru a împiedica accesul sau utilizarea neautorizată sau nelegală a datelor și pierderea accidentală, distrugerea sau deteriorarea acestor date.
 4. va procesa numai date cu caracter personal în măsura în care aceasta este necesar pentru efectuarea Expedierii.
 5. datele se păstrează numai atâta timp cât aceasta este necesar în mod rezonabil.
 6. Prin transmiterea oricăror date personale către MENTOR Express, Expeditorul consimte MENTOR Express de a folosi aceste date în scopul efectuării de către MENTOR Express a obligațiilor care îi revin în baza Way Bill-ului relevant și a Condițiilor. În special, Expeditorul consimte ca MENTOR Express să partajeze datele de expediere, inclusiv datele cu caracter personal, vămii, dacă acest lucru este necesar pentru vămuire. Expeditorul este, de asemenea, de acord ca MENTOR Express să trimită aceste date către Corporația MENTOR Express, filialele și sucursalele sale și confirmă faptul că MENTOR Express poate face același lucru cu datele personale ale Destinatarului.
 7. În ceea ce privește orice date furnizate de Expeditor în legătură cu un Destinatar sau o terță parte în legătură cu o Expediere, Expeditorul garantează că a respectat legile aplicabile privind protecția datelor, inclusiv obținerea tuturor avizelor și aprobărilor necesare pentru furnizarea acestor date către MENTOR Express și prelucrarea de către MENTOR Express a acestor date pentru efectuarea Expedierii și, în cazul în care Expeditorul a furnizat date referitoare la un Destinatar sau o terță parte în legătură cu o Expediere, atunci Expeditorul garantează, reprezintă și se angajează ca agent în numele MENTOR Express că a respectat toate legile aplicabile privind protecția datelor, inclusiv prin furnizarea de către persoana vizată a tuturor informațiilor legate de colectarea, transferul și prelucrarea acestor date.
 8. În legătură cu efectuarea Expedierii, MENTOR Express poate utiliza serviciile unor subcontractanți sau agenți și acele date vor fi transferate acestora numai pentru prestarea serviciilor lor în legătură cu o astfel de Expediere și în conformitate cu aceste Condiții.

MENTOR Express 2018